Click to listen highlighted text!

WYBORY ŁAWNIKÓW 2023

cze 7, 2023 | Aktualności

Wybory ławników kadencja 2024-2027

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.)

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczącym dokonania przez Radę Miejską w Lipianach wyboru 1 ławnika (dla spraw pracy) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Stargardzie informujemy, że do 30 czerwca 2023 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionych sprawach.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2023 r. 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U z 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty  związane z uzyskaniem dokumentów stanowiących załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

  • Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika.
  • Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Do dnia 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją. 

Wzory druków dla kandydatów na ławników można pobrać, po czym wypełnione złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipianach, pok. 18 w godzinach urzędowania, tj. 700-1500. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu – www.lipiany.pl oraz na stronie BIP. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie – pok. 22, 91 564 10 49 wew. 110.

Informacja

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista poparcia

Wzory oświadczeń dot. postępowań i władzy rodzicielskiej

Wzór zaświadczenia lekarskiego

 

Wybory ławników 2024-2027 – BIP – Urząd Miejski w Lipianach (lipiany.pl)

Click to listen highlighted text!