Click to listen highlighted text!

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE

lis 15, 2022 | Aktualności

Burmistrz Lipian zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lipiany, będących właścicielami lokali mieszkalnych* w budynkach wielorodzinnych o zgłaszanie chęci wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokalu.

*Dotyczy także ograniczonego prawa rzeczowego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej: WFOŚiGW) ogłosił nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

W imieniu mieszkańców wnioski składać mogą tylko gminy. W związku z tym Gmina Lipiany informuje, że  przeprowadza rozeznanie ile osób (mieszkańców)  jest zainteresowanych wymianą źródeł ciepła w oparciu o ww. program.

Do jakich przedsięwzięć można uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  • Zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego ( pompa ciepła powietrze / woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie) albo
  • Podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  • Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego ( zawiera również demontaż);
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

W zależności od zamożności potencjalnych beneficjentów (właścicieli lokali) możliwe dofinansowanie do przedsięwzięć termomodernizacyjnych przedstawia się następująco:

  1. podstawowy poziom dofinansowania – osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000  zł

– do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

  1. podwyższony poziom dofinansowania – osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

–  do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

  1. najwyższy poziom dofinansowania – osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

– do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Rozpoczęcie prac przez właścicieli lokali mieszkalnych nie może nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Gminą Lipiany.

Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy
o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Lipiany w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania.

Uwaga:  Na potrzeby zebrania informacji o prawdopodobnej liczbie chętnych do udziału w programie proszę samodzielnie określić swój poziom zamożności, natomiast w przypadku aplikowania Gminy
i  zakwalifikowania się do udziału w programie poziom zamożności będzie określało zaświadczenie wydawane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, będące załącznikiem
do wniosku o dofinansowanie składanego do Gminy Lipiany.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe mieszkanie” prosimy o wypełnienie deklaracji (w załączniku) i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Lipianach, ul. Plac Wolności
1 (sekretariat) w formie pisemnej lub w formie skanu podpisanego dokumentu na adres  e-mail umig@lipiany.pl

Druki deklaracje są również dostępne w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach (pok. nr 18).

Deklaracje będą przyjmowane do 30.11.2022 r.

Deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania 14.11.2022

Click to listen highlighted text!