Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach

gru 13, 2022 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
5. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego.
6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
7. Informacja Burmistrza Lipian na temat pozyskanych środków zewnętrznych na zadania własne gminy.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok (Proj.403)
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2023 (Proj. 404)
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. Rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta RP (Proj. 405)
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2023 (Proj. 406)
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami;
d) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2023-2035 (Proj. 407)
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok (Proj. 408)
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy (Proj. 409)
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach (Proj. 410)
16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 (Proj. 411)
17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany (Proj. 412)
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!