Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

maj 24, 2022 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipiany.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego”.
 10. Informacja dotycząca stanu przygotowań do sezonu letniego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Lipiany oraz przygotowania gminnych placów zabaw.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Proj. 360)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok (Proj. 361)
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2022-2035 (Proj. 362)
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego (Proj. 363)
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego (Proj. 364)
 16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Batowo (Proj. 365)
 17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” (Proj. 366)
 18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030” (Proj. 367)
 19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach lub akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach lub ćwiczeniach przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lipiany (Proj. 368)
 20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie pomnika przyrody (Proj. 369)
 21. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Lipiany na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Proj. 370)
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Terminarz komisji

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki                   27 maja 2022 r. o godz. 13:00

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu                30 maja 2022 r. o godz. 15:00

Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska             25 maja 2022 r. o godz. 15:00

Click to listen highlighted text!