Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach

maj 23, 2023 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4.  Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 6. Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego o jakości wody
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipiany.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego”.
 10. Informacja dotycząca stanu przygotowań do sezonu letniego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Lipiany oraz przygotowania gminnych placów zabaw.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany (Proj. 444)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok (Proj. 446)
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego (Proj. 447)
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. 448)
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. 449)
 16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. 450)
 17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Lipiany w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027” (Proj. 451)
 18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lipiany (Proj. 452)
 19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2023 rok (Proj. 453)
 20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Proj. 454)
 21. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!