Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Lipianach

sty 24, 2023 | Aktualności

W związku z wnioskiem Burmistrza Lipian z dnia 24 stycznia 2023 r. zwołuję w trybie§ 14 Statutu Gminy Lipiany nadzwyczajną L sesję Rady Miejskiej w Lipianach w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 13:00.

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (Proj. 413)
  3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”. (Proj. 414)
  4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Lipiany do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (Proj. 415)
  5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2023. (Proj. 416)
  6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Lipiany. (Proj. 417)
  7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany. (Proj. 418)
  8. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Lipianach

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!