Click to listen highlighted text!

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach

maj 20, 2024 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady II sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną.
 3. Złożenie ślubowania przez radną.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach. (Proj. 7)
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji (Proj. 8)
 6. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 9. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipiany.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 13. Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego”.
 14. Informacja dotycząca stanu przygotowań do sezonu letniego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Lipiany oraz przygotowania gminnych placów zabaw.
 1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady (Proj. 9)
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lipiany (Proj. 10)
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2024 rok (Proj. 11)
 1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę przedszkolach (Proj. 12)
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 39/5, położonej w obrębie 3 miasta Lipiany (Proj. 13)
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. 14)
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lipiany na rok 2024 (Proj. 15)
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Lipiany (Proj. 16)
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Paulina Sawa

 

 

Click to listen highlighted text!