Click to listen highlighted text!

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, oraz dzierżawę

cze 22, 2022 | Aktualności

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Lipian ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Lipiany przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, oraz zbycia następujące nieruchomości (wykazy na następnej stronie).

II.

  1. Działka niezabudowana, nr ewid. 209/1 położona w obrębie Osetna gm. Lipiany, wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej.
  2. Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany przy ul. A. Mickiewicza nr 4 w Lipianach, na działce nr ewid. 241 położonej w obrębie 2 m. Lipiany, wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego.

III.

  1. Cześć działki gruntu nr ewid. 270 położonej w obrębie 2 m. Lipiany, wykazanej w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 13 lipca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Działka niezabudowana nr ewid. 209/1 położona w obrębie Osetna gm. Lipiany

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 209/1 obręb Osetna gm. Lipiany, posiadająca księgę wieczystą pod oznaczeniem SZ2T/00029495/5.

2)     powierzchnia nieruchomości:

– pow. działki 0,0101 ha.  

3)     opis nieruchomości:

– nieruchomość niezabudowana o klasyfikacji W-PsIII – grunty pod rowami. Działka stanowi wąski pas gruntu. Wokół tereny użytkowane rolniczo.

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lipiany działka znajdująca się w strefie o ustaleniach – tereny wykorzystywane rolniczo.

       – działka niezabudowana.

5)    termin zagospodarowania nieruchomości:

– nie dotyczy.

6)    cena nieruchomości:

384,00 zł.  (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote).

7)    wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy.

8)    wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

– nie dotyczy.

9)    terminy wnoszenia opłat:

     – przed aktem notarialnym – opłata należna za nieruchomość gruntową oznaczoną nr. ewid. gr. 209/1, obręb Osetna gm. Lipiany.

10)  zasady aktualizacji opłat:

– nie dotyczy.

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

       – sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej na poszerzenie w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

– termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 3 sierpnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w budynku  przy ul. A. Mickiewicza nr 4 w Lipianach,

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 241 obręb 2 m. Lipiany, położona przy ul. A. Mickiewicza nr 4 w Lipianach, KW SZ2T/0008327/4.

2)    powierzchnia nieruchomości:

działka o nr. ewid. gr. 241 obręb 2 m. Lipiany – 624,00 m2 w udziale 25/100 części,

            – lokal mieszkalny- 66,85 m2,

            – piwnica – 13,82 m2.

3)    opis nieruchomości:

– lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno – usługowym,

Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. Nabywca będzie miał udział w podwórku, który zostanie oddany w użytkowanie wieczyste.

 4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

– brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszeniem usług.

5)    termin zagospodarowania nieruchomości:

– nie dotyczy.

6)    cena nieruchomości:

– 68 300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

– lokal mieszkalny – 57 775,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych),

– udział w działce gruntu o nr. ewid. 241 – 10 525,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).

7)    wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

20 % (pierwsza opłata),

            –  1 % (opłaty roczne).

8)    wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowiąca 20% wartości udziału

w gruncie od wylicytowanej kwoty w przetargu,

     – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowiąca 1% wartości udziału w gruncie od wylicytowanej kwoty w przetargu.

9)      terminy wnoszenia opłat:

– przed aktem notarialnym – opłata należna za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. A. Mickiewicza nr 4 w Lipianach i pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 241 obręb 2 m. Lipiany w udziale 25/100 części

  – do 31 marca każdego roku – opłata roczna z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 241 obręb 2 m. Lipiany w udziale 25/100 części

10)  zasady aktualizacji opłat:

– w przypadku opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

       oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu w udziale 25/100 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

– termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 3 sierpnia 2022 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Część działki nr ewid. gr. 270 położonej w obrębie 2 m. Lipiany

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr ewid. gr. 270 obręb 2 m. Lipiany, KW SZ2T/00009750/5.

2)    powierzchnia nieruchomości:

0,1612 ha, w tym do dzierżawy przeznaczona powierzchnia – 18,00 m2.

3)    opis nieruchomości:

– działka zabudowana budynkami gospodarczymi i garażem. 

4)    przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

– brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszeniem usług.

5)    termin zagospodarowania nieruchomości:

– po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

6)    cena nieruchomości:

– stawka rocznego czynszu za 1 m2 gruntu z przeznaczeniem na garaż blaszany wynosi 1,56 zł (słownie: jeden złoty 56/100) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (stawka czynszu za 1 m2 może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek za dzierżawę gruntu).

7)    wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy.

8)    wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

czynsz roczny za dzierżawę części działki nr ewid. gr. 270 o pow. 18,00 m2 z przeznaczeniem gruntu na garaż blaszany wynosi 28,08 zł słownie: dwadzieścia osiem złotych 08/100, zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2020 Burmistrza Lipian z dnia 23 grudnia 2020 r., plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

          – w umowie dzierżawy czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

9)    terminy wnoszenia opłat:

     – wg umowy dzierżawy.

10)  zasady aktualizacji opłat:

– w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza.

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

działka przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

– nie dotyczy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, oraz dzierżawę

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!