Click to listen highlighted text!

Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

lis 21, 2022 | Aktualności

I. Burmistrz Lipian ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany. Nieruchomość położona w miejscowości Krasne, na działce nr ewid. 44/1, obręb Krasne gm. Lipiany, o powierzchni 2385 m2, w udziale 23/100 części. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nabywca będzie korzystał z lokalu mieszkalnego w budynku  mieszkalnym o powierzchni użytkowej 44,80 m2. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00008329/8, nr lokalowej SZ2T/00025090/8.

Ogłoszenie o przetargu

II. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany. Działka rolna niezabudowana położona w obrębie 5 m. Lipiany przy DW 119 w Lipianach (ul. Gorzowska), oznaczona numerem ewidencyjnym 22/3, o pow. 3846 m2, brak Księgi Wieczystej dla nieruchomości, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową.

Ogłoszenie o przetargu

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – 30 listopada 2022 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz.1899 ze zm.) Burmistrz Lipian odwołuje:

– I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 22/1 położonej w obrębie 5 m. Lipiany przy DW 119 w Lipianach (ul. Gorzowska), oznaczonej numerem ewidencyjnym 22/3, o pow. 3846 m2, wyznaczony na dzień 21 grudnia 2022 r. na godz. 12:00. Powodem odwołania przetargu jest brak umieszczenia w ogłoszeniu o przetargu informacji
o urządzeniach komunalnych wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości oraz o ustanowieniu nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu obciążającej nieruchomość oznaczoną numerem 22/3 obręb 5 m. Lipiany, polegającą na tym, że Gmina Lipiany jako właściciel sieci wodnej i kanalizacyjnej będzie uprawniona do jej używania, dokonywania remontów i modernizacji, każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem na nieruchomość w pasie niezbędnym do wykonania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz wszelkimi naprawami, remontami, jak też usuwaniem awarii sieci oraz na tym, że nabywca nie będzie dokonywał nasadzeń drzew i krzewów w ww. pasie.

Osobom, które wpłaciły wadium do przetargu na ww. nieruchomość, zostanie ono zwrócone niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Informację o odwołaniu przetargu podlega publikacji na stronie internetowej tut. urzędu i na BIPie, oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim
w Lipianach. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lipianach lub pod nr tel. (91) 564 10 49, 790 205 940.

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

III. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany. Działka niezabudowana położona w obrębie Będzin gm. Lipiany, oznaczona numerem ewidencyjnym 345/15, o pow. 2692 m2, KW SZ2T/00029475/9

Ogłoszenie o przetargu

IV. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany. Działka rolna niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Różanej w Lipianach, oznaczona numerem ewidencyjnym 100/2, o pow. 544 m2, KW SZ2T/00002561/4. z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Ogłoszenie o przetargu

Click to listen highlighted text!