Click to listen highlighted text!
przetarg

Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

sie 8, 2022 | Aktualności

1. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. A. Mickiewicza 4/2 w Lipianach, o pow. 66,85 m2, na działce oznaczonej nr ewid. 241 obręb 2 miasta Lipiany, o pow. 624 m2, KW SZ2T/00008327/4.
Cena wywoławcza: 68.300,00 zł słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych plus VAT.
Przetarg odbędzie się 13 września 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.
Wadium wynosi 13.660,00 zł słownie: trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych.

2. Burmistrz Lipian ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany, oznaczonej nr ewid. 124/2 obręb 2 m. Lipiany, o pow. 786,00 m2, położonej przy ul. Armii Krajowej nr 19 w Lipianach, KW SZ2T/00019662/4.
Cena wywoławcza: 60.000,00 zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych plus VAT.
Przetarg odbędzie się 13 września 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.
Wadium wynosi 12.000,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych.

3. Burmistrz Lipian ogłasza piąty przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Lipiany, oznaczonej
nr. ewid. 205 obręb Batowo Gmina Lipiany, o pow. 494 m2, KW SZ2T/00016767/9.
Cena wywoławcza: 49 500,00 zł słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych plus VAT.
Przetarg odbędzie się 13 września 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.
Wadium wynosi 9 900,00 zł słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu i rokowań zawiera ogłoszenie, które podlega publikacji na stronie internetowej tut. urzędu i na BIPie, oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim w Lipianach. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub pod nr tel. (91) 564 10 49, 790 205 940.

Click to listen highlighted text!