Click to listen highlighted text!

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

wrz 7, 2022 | Aktualności

Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 1297), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1 w terminie 14 dni od dnia oddania zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania. Zgłoszeniu
do ewidencji podlegają także wybudowane w latach ubiegłych zbiorniki, a dotychczas nie zgłoszone do ewidencji. Apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia, aby zrobili to niezwłocznie.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lipianach. Plac Wolności 1, pok. nr 23, na stronie Urzędu Miejskiego w Lipianach: www.lipiany.pl

Wypełniony druk można składać:

  • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1 w godzinach pracy, tj. poniedziałek – piątek 7.00–15.00,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP)
  • na e-mail: umig@lipiany.pl

Informujemy, iż zgodnie z art. 6, ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2022 r., poz. 1297), właściciele nieruchomości którzy wytwarzają ścieki sanitarne i pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

WNIOSEK DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LIPIANY ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Click to listen highlighted text!