Click to listen highlighted text!

Nieodpłatna pomoc prawna

maj 29, 2024 | Aktualności

 

 

 

Starosta Pyrzycki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U. z 2021 r. poz.945) od dnia 1 stycznia 2023 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,określonych w/w ustawą.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemnie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

– prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Uprawnieni do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • osoba, która:
  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w rzeczpospolitej Polskiej,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator

ZAPISY:

tel. 918811398 codziennie w godzinach 7.00-15.00

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa w powiecie pyrzyckim:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

 1. Lipiańska 4, lokal 17 c , czerwiec 2024 r.

 

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

 

Adwokat Kruszyński Jacek

 

Wtorek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Pawłowicz Kajetan

 

Środa

 

 

19.06.2024 r.

 

 

 

9.00 – 17.00

 

 

Adwokat Bilska Paulina

 

Środa

12.06.2024 r.

26.06.2024 r.

 

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

 

Radca Prawny Kozioł Anna

 

Czwartek

 

9.00 – 13.00

Radca Prawny Rybkowska Marta

 

Piątek

9.00 – 13.00

 

Radca Prawny Swat Marika

 

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy –  czerwiec 2024 r.

Gmina Pyrzyce

8.00 – 12.00

 

03.06.2024 r.

10.06.2024 r.

12.06.2024 r.

13.06.2024 r.

17.06.2024 r.

24.06.2024 r.

26.06.2024 r.

27.06.2024 r.

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

Gmina Warnice

7.00 – 11.00

 

05.06.2024 r.

19.06.2024 r.

26.06.2024 r.

 

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

Gmina Bielice

8.00-12.00

 

05.06.2024 r.

 

 

 

19.06.2024 r.

 

 

 

Radca Prawny

Anna Krawczunas-Kowalczyk

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

Gmina Kozielice

10.30- 14.30

 

13.06.2024 r.

27.06.2024 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

Gmina Lipiany

15.00 – 19.00

 

06.06.2024 r.

13.06.2024 r.

20.06.2024 r.

27.06.2024 r.

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

Gmina Przelewice

10.30 -14.30

 

06.06.2024 r.

20.06.2024 r.

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscem dla osoby  niepełnosprawnej, podjazd, dostosowana toaleta).

 Click to listen highlighted text!