Click to listen highlighted text!

Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

lip 5, 2023 | Aktualności

W dniu 1 lipca  weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Powyższa ustawa określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia powyższej funkcji.

Świadczenie w kwocie 300 zł miesięcznie, przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 527) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat.
 2. Osiągnęła wiek:
 1. a) w przypadku kobiet – 60 lat,
 2. b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

!UWAGA! Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do powyższego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jednakże wyłącznie wtedy, gdy osoba pełniąca funkcję sołtysa, pełniła tę funkcję również na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie nie przysługuje:

 1. Osobom poniżej określonego w ustawie wieku:
  a) kobietom poniżej 60 roku życia,
  b) mężczyznom poniżej 65 roku życia.
 2. Pełniącym funkcję sołtysa przez okres krótszy niż 2 kadencje, mniej niż 8 lat.
 3. Pełniącym funkcję sołtysa wyłącznie na postawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie w drodze decyzji przyznaje i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego w KRUS należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w przypadku nie dysponowania przez urząd danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji.

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:

 1. a) Wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej.
 2. b) Oryginał dowodu zapłaty.
 3. c) Kopia dowodu dokonania opłaty.

Powyższej opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach:

BS Wolin o/Lipiany

59 9393 1010 2600 0824 2000 0040

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

 oraz dopisek „OPŁATA SKARBOWA”

Opłaty można również dokonać w Kasie Urzędu, gotówką bądź kartą płatniczą.

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
 2. W przypadku, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, potwierdzone oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i każde z nich musi zawierać klauzulę, zastępującą pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Lipianach, pod numerem telefonu: 91 564 1049 wew. 112

Wniosek o wydanie zaświadczenia poniżej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Click to listen highlighted text!