herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 25 stycznia 2022, dziś są imieniny: Pawła i Miłosza

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Ulgi dla przedsiębiorców

dodano: 2012-04-30 15:30:38

Dla przedsiębiorców i inwestorów chcących prowadzić działalność na naszym terenie przygotowaliśmy następujące ulgi:

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców w zakresie wspierania inwestycji.

Udzielanie pomocy de minimis ma miejsce, jeżeli wartość brutto uzyskanej przez przedsiębiorę pomocy łącznie z wartością pomocy uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.

Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego w dowolnie ustalonym okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć 100.000 euro brutto.

Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis, przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, grunty, budynki i budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą:

 • na których podatnik realizuje nowe inwestycje w takiej części w jakiej nastąpiłby wzrost opodatkowania lub podlegałaby opodatkowaniu bez zastosowania ulgi wynikającej z niniejszej uchwały,
 • w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustalanej na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U nr 200, poz. 1679 zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 171 poz.1227) za nowo utworzone miejsce pracy miesięcznie.

Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 24 miesięcy jest utworzenie niemniej jak 3 nowych miejsc pracy lub poniesienia nakładów inwestycyjnych niemniejszych jak 20.000 euro.

Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 36 miesięcy jest utworzenie niemniej jak 5 nowych miejsc pracy lub poniesienia nakładów inwestycyjnych niemniejszych jak 25.000 euro.

Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 48 miesięcy jest utworzenie niemniej jak 8 nowych miejsc pracy lub poniesienia nakładów inwestycyjnych niemniejszych jak 50.000 euro.

Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 60 miesięcy jest utworzenie niemniej jak 10 nowych miejsc pracy lub poniesienia nakładów inwestycyjnych niemniejszych jak 80.000 euro.

Nowo utworzone miejsca pracy oraz nowe inwestycje muszą być utrzymane przez czas przysługującego zwolnienia.

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy (przyrost netto miejsc pracy) uważa się za spełniony, jeżeli nastąpi wzrost liczby osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w przedsiębiorstwie, jego oddziale lub fili działającej na terenie gminy Lipiany (osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w okresie krótszym niż rok liczone są jako ułamki w stosunku do osób zatrudnionych przez rok na pełnym etacie), pomniejszoną o liczbę osób zwolnionych w tym czasie w związku z likwidacja stanowiska pracy, w porównaniu do średniej liczby osób w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Do kosztów inwestycji zalicza się nakłady poniesione na zakup gruntów, budynków, maszyn, narzędzi i technologii. Kwotę poniesionych nakładów inwestycyjnych w innych walutach jak euro, przelicza się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poniesienia nakładów. Nie zalicza się do inwestycji nakładów poniesionych na odtworzenie budynków, maszyn, narzędzi i technologii.

Zwolnienie przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu w którym podatnik złożył wniosek o udzielenie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości, jednakże nie wcześniej niż od następnego roku po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pomocy nie udziela się:

 1. przedsiębiorcom, którzy posiadają zaległe zobowiązania wobec gminy Lipiany z tytułu podatków i opłat,
 2. przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność handlową na powierzchni powyżej 150 metrów kwadratowych (ustaloną zgodnie z art. 2 pkt19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późn. zm),
 3. przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w zakresie usług finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych, komisów oraz pośrednictwa,
 4. dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze rybołóstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
 5. dla podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,
 6. dla podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu w następujących przypadkach:
  1. kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzanych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
  2. kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentów surowców,
 7. na działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
 8. uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 9. przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawarta w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,
 10. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 11. przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji,
 12. na inwestycje związane z budową stacji paliw.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości wygasa jeżeli przedsiębiorca:

 1. został wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności prowadzonej przez właściwy organ, a następnie został wpisany ponownie jako nowy podmiot,
 2. zmienił formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. zmienił przedmiot działalności na taką, która nie korzysta z pomocy.

Przedsiębiorca występujący o udzielenie pomocy zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości zgodnie z ustalonym wzorem, w tym zawierające udokumentowane informacje:

 1. wielkości zatrudnienia wraz z deklaracjami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającymi stan zatrudnienia,
 2. wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 3. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,
 4. oświadczenie o otrzymaniu innej pomocy publicznej.

Decyzję o udzieleniu pomocy lub jej cofnięciu wydaje Burmistrz.

W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących nie spełnianie warunków uprawniających do ulgi w podatku, przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 14 dni powiadomić na piśmie Burmistrza o utracie tego prawa.

rzedsiębiorca, który dopełnił obowiązku o którym mowa w pkt 1 traci prawo do pomocy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę pomocy.

Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku o którym mowa w pkt 1 ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy za okres w którym nie przysługiwała wraz należnymi odsetkami w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowej, a udzielona pomoc podlega egzekucji administracyjnej.

Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełniania warunków uprawniających do skorzystania z pomocy na zasadach określonych w niniejszej uchwale, ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy za okres w którym nie przysługiwała wraz z należnymi odsetkami w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowej a udzielona pomoc podlega egzekucji administracyjnej.

THE RESOLUTION OF THE TOWN COUNCIL IN LIPIANY
No. IX/67/2007
of 14 June 2007

on qualification conditions of granting de minimis aid for contractors within of further investments on the commune of Lipiany district.

On the ground of article No. 18, the passage 2, item 8; the article 40 the passage 1 and the article 42 law of 8 March 1990 about the communal autonomy (Official Journal, with the year 2001 No. 142, the position 1591, the change with the year 2002 No. 23, the position 220, No. 62, the position 558, No. 113, the position 984, No. 153, the position 1271, No. 214, the position 1806, the amendment of 2003 No. 80, the position 717, No. 162, the position 1568, the change of 2004 No. 102, the position 1055, No. 116, the position 1203, the amendment of 2005 No. 172, the position 1441, No. 175, the position 1457, the amendment of 2006 No. 17, the position 128, No. 181, the position 1337, the amendment of 2007 No. 48, the position 327) and the article 7 the passage 3 of law of 12 January 1991 about taxes and local charges (Official Journal of 2006 No. 121, the position 844, No. 220, the position 1601, No. 225, the position 1635, No. 245, the position 1775, No. 249, the position 1828, No. 251, the position 1847), The Town Council resolves, what follows:

§ 1.

The resolution qualifies detailed conditions of granting de minimis aid in the land tax in respect of which has an application in Commission Regulation of the European Communities No. 1998/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty (EC) to de minimis aid(O.J. EU L 379/5 of 28 December 2006).

§ 2.

 1. Granting aid as referred to in § 1 takes place, if the gross value of de minimis aid received by contractors inclusive of the value received aid by him in different forms and from different sources, in the period of three following years previous the day of impartment of the aid, which shell not exceed equivalent of the gross EUR 200.000.
 2. The total value of de minimis aid granted to the contractors active in the road transport sector shell not exceed the gross value of EUR 100.000 over any period of three fiscal years.
 3. The period of three years should be assessed on a rolling basis so that, for each new grant of de minimis aid, the total amount of de minimis aid granted in the fiscal years concerned, as well as during the previous two fiscal years, needs to be determined.

§ 3.

 1. One gets released from the land tax, grounds, buildings and buildings or their parts connected with the economic activity:
  1. on which the tax-payer realizes new investments in such part in which would follow the height of the taxation or the economic activity would be taxable without use of relief which is ensuing from the present resolution,
  2. in the height of 25% the minimum-salary being vested to the worker engaged in the full dimension of the working period which is fixed on the ground of law from the day 10 October 2002 about the minimum-salary (Official Journal No. 200, the position 1679, the amendment of 2005, No. 171 the position 1227) for the newly formed workplace monthly.
 2. The condition of the obtainment of the relaxation on the period of 24 months, is the creation of not less as 3 new workplaces or carryings of investment outlays not smaller as EUR 20.000.
 3. The condition of the obtainment of the relaxation on the period of 36 months, is the creation of not less as 5 new workplaces or carryings of investment-outlays not smaller as EUR 25.000.
 4. The condition of the obtainment of the relaxation on the periodof 48 months is the creation of not less as 8 new workplaces or carryings of investment-outlays not smaller as EUR 50.000.
 5. The condition of the obtainment of the relaxation on the period of 60 months is the creation of not less as 10 new workplaces or carryings of investment-outlays not smaller as EUR 80.000.
 6. Newly formed workplaces and new investments must be well-kept during the time of being vested relaxation.

§ 4.

The condition of the creation of new workplaces (the increase net of workplaces) one considers as fulfilled, if will follow the growth of the number of persons engaged in the engaged in the full dimension of the working period in the enterprise, his squad or branch which is working on the ground of communes Lipiany (persons engaged in the short measure of the working period or in the shorter period than one year, are counted as fractions with relation to of persons engaged during the year on the full-time job)- diminished for the number of persons dismissed at that time in connection with the liquidation of the work position, in comparison to the average number of persons in the periodof 6 months previous the day of the composition of the motion.

§ 5.

 1. To costs of the investment one numbered outlays carried on the purchase of grounds, buildings, machines, tools and technologies. The sum of carried investment-outlays in other exchanges as Euro, one count according to the middle price announced by the National Bank of Poland per day of carrying outlays.
 2. To the investment one are not numbered outlays carried on the reproduction of buildings, machines, tools and technologies.
 3. The relaxation as referred to in § 3 ? is entitled since the next month after month in which the tax-payer placed the motionfor the impartment of the aid de minimis in the land tax, however not earlier than from the next year after the year, in which one began the use of buildings, buildings or their parts in connection with running economic activity.

§ 6.

The aid is not granted:

 • to contractors, whom possess unpaid commitments in the face of the commune Lipiany in virtue of taxes and charges,
 • to contractors, whom run trade activity on the surfaceabove 150 square metres (settled in compliance with article 2, item 19 of the law of 27 March 2003 about the planning and the spatial farm implements Official Journal of 2003 No. 80, the position 717, with later amendments),
 • to contractors, whom run activity within the range of financial-services, insurance- services, bank-services, second-hand shops and agencies,
 • to undertakings active in the section of the fishery and aqua-culture sectors, as covered by Council Regulation (EC) No. 104/2000,
 • to undertakings active in the primary agricultural products as listed in Annex I to the Treaty,
 • to undertakings active in the processing and marketing of agricultural products as listed in Annex I to the Treaty, in the following cases:
  • when the amount of the aid is fixed on the basis of the price or quantity of such products purchased from primary producers or put on the market by the undertakings concerned,
  • when granting the aid is conditional on being partly or entirely passed on to primary producers.
 • to export-related activities towards third countries or Member States namely aid directly linked to the quantities exported, to the establishment and operation of a distribution networkor to other current expenditure linked to the export activity.
 • contingent upon the use of domestic over imported goods;
 • to undertakings active in the coal sector, as defined in Regulation (EC) No. 1407/2002;
 • for the acquisition of road freight transport vehicles granted to undertakings performing road freight transport for hire or reward;
 • granted to undertakings in difficulty;
 • for investments connected with construction of petrol station.

§ 7.

Exemption of the land tax expire, if the contractor:

 • became filed away from the undertakings register of the National Judicial Register or from the records active running by the proper organ, and then its became written again as the new undertakings,
 • changed the legal form of the running economic activity,
 • changed the activity subject on such which does not use of the aid.

§ 8.

 1. The contractor applies for granting the aid is obliged to place the motion of granting of de minimis aid in the land tax in compliance with the settled form example in this including supplied documentary evidence information:
  1. the volume of employment along with declarations to the Social Insurance Institution about confirming employment level,
  2. the volume of the investment outlays incurrence,
  3. the certificate about de minimis aid received,
  4. the declaration about the other public aid received.

§ 9.

The Mayor pass the decision about granting or withdraw the aid.

§ 10.

The contractor receiving the aid in the form of the tax relaxation, during the period of using the aid, is obliged each year till 15 January of the taxable year to submit the information as referred to in § 8.

§ 11.

 1. Where appeared circumstances which not meet conditions authorizing to the relief in the tax, the contractor shell inform the Mayor in writing during 14 days of losing this right.
 2. The contractor who filled up the duty, as referred to in the item 1, has lost a right to the aid since the next month in a month, wherein appeared circumstances causing the loss of the aid.
 3. The contractor who did not fill up the duty, as referred to in the item 1, has a duty to return granted aid for the period wherein was not vested along with interest due in the height settled for arrears in taxes, and granted aid is subject of the administrative execution.
 4. The contractor who misinformed the tax-organ regarding to the performance of conditions authorizing to taking advantage of the aid on definite rules in this Resolution, has a duty to return granted aid for the periodwherein was not vested along with interest due in the height settled for arrears in taxes and granted aid is subject of the administrative execution.

§ 12.

There is fixed example of the motion to the granting of de minimis aid in the land tax, in accordance with Annex No. 1 to this Resolution.

§ 13.

The realization of this Resolution one charges to the Mayor of Lipiany.

§ 14.

This Resolution is valid until 31 December 2013.

§ 15.

This Resolution shell enter into force after 14 days following of its publication in the Official Journal of the Western Pomeranian Province.

The President of The Town Council
Mariusz Marek Przybylski

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia