Click to listen highlighted text!

Program Ciepłe Mieszkanie – II Nabór

sty 22, 2024 | Aktualności

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE – II NABÓR

Burmistrz Lipian zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lipiany, będących właścicielami lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych posiadających budynki wielorodzinne na terenie naszej Gminy o zgłaszanie chęci wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokalu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej: WFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie – II nabór”. W imieniu mieszkańców wnioski składać mogą tylko gminy. W związku z tym Gmina Lipiany informuje, że przeprowadza rozeznanie ile osób i wspólnot jest zainteresowanych wymianą źródeł ciepła w oparciu o ww. program.

Do jakich przedsięwzięć można uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie – II nabór”?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • Zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego (pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł zgazowujący drewno
  o podwyższonym standardzie, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne) albo
 • Podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą też być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (obejmuje również demontaż);
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • Zakup oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • Dokumentacja projektowa, audyt energetyczny oraz ekspertyzy dotyczące powyższego zakresu.

W zależności od zamożności potencjalnych beneficjentów (właścicieli lokali oraz wspólnot mieszkaniowych) możliwe dofinansowanie przedstawia się następująco:

 • Podstawowy poziom dofinansowania – osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł

do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny;

 • Podwyższony poziom dofinansowania – osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

do 60% aktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny;

 • Najwyższy poziom dofinansowania – osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny;
 • Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych

do 60% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 375 000 zł.

Rozpoczęcie prac przez właścicieli lokali mieszkalnych  oraz wspólnoty mieszkaniowe nie może nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Gminą Lipiany.

Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Lipiany w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania.

Uwaga: Na potrzeby zebrania informacji o prawdopodobnej liczbie chętnych do udziału w programie proszę samodzielnie określić swój poziom zamożności, natomiast w przypadku aplikowania Gminy i zakwalifikowania się do udziału w programie poziom zamożności będzie określało zaświadczenie wydawane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, będące załącznikiem do wniosku o dofinansowanie składanego do Gminy Lipiany.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe mieszkanie – II nabór” prosimy o wypełnienie deklaracji (w załączniku) i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1 (sekretariat) w formie pisemnej lub w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail umig@lipiany.pl

Druki deklaracji dostępne są również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach (pok. nr 18).

Deklaracje będą przyjmowane do 29.01.2024 roku.

Deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania

Click to listen highlighted text!