Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

mar 19, 2024 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 26 marca r. (wtorek) o godz. 9:30 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
4. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
6. Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego”.
7. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.
8. Informacja z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany za 2023 rok.
9. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2023 r.
10. Informacja o współpracy z miastami partnerskimi w 2023 r.
11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu korzystania z wieży widokowej (Proj. 541)
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lipiany na lata 2024-2027 (Proj. 542)
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Pyrzyckim a Gminą Lipiany w sprawie dotacji na rzecz Powiatu Pyrzyckiego z przeznaczeniem na „Utworzenie Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach” (Proj. 543)
16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2024 rok (Proj. 544)
17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2024-2035 (Proj. 545)
18. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!