Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

wrz 14, 2023 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 8:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 5. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2023 r.
 2. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2023 r.
 3. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.
 4. Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury.
 5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku (Proj. 477)
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej (Proj. 478)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych (Proj. 479)
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok (Proj. 480)
 1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2023-2035 (Proj. 481)
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne (Proj. 482)
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę nr LI/418/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipianach, powołania tej Rady i nadania jej statutu (Proj. 483)
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany (Proj. 484)
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości gruntowej stanowiącej udział osób fizycznych (Proj. 485)
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości gruntowej stanowiącej udział osób fizycznych (Proj. 486)
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 466/5, położonej w obrębie 2 miasta Lipiany (Proj. 487)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie poparcia stanowiska Burmistrza Lipian dotyczącego nieuwzględnienia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach stwierdzającego konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Skrzynka” na działkach nr geodezyjny 18 i 41 obręb Skrzynka 0008 gmina Lipiany (Proj. 488)
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipiany (Proj. 489)
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 466/5, położonej w obrębie 2 miasta Lipiany (Proj. 490)
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2024-2028 (Proj. 491)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwrócenia się do spółki PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. o zajęcie stanowiska w sprawie linii kolejowej nr 422 (Proj. 492)
 13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

 

 

 

Click to listen highlighted text!