Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej w Lipianach

cze 20, 2023 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady LV sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 6. Informacja dotycząca planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem letnim dzieci
  i młodzieży.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok (Proj. 456)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2023-2035 (Proj. 457)
 9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lipiany za rok 2022:
  – Debata nad Raportem o stanie Gminy Lipiany za rok 2022,
  – Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania (Proj. 458)
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2022 rok (Proj. 459)
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian (Proj. 460)
  – Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2022 r.
  – Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian,
  – Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na temat wniosku Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Proj. 461)
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 (Proj. 462)
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (Proj. 463)
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej (Proj. 464)
 16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy (Proj. 465)
 17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie
  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. 466)
 18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Lipiany przedszkolach (Proj. 467)
 19. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!