Click to listen highlighted text!

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Lipianach

cze 18, 2024 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady III sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lipiany za rok 2023:
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania (Proj. 18)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2023 rok (Proj. 19)
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian (Proj. 20)
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2024 rok (Proj. 21)
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2024-2035 (Proj. 22)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych (Proj. 23)
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Proj. 24)
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat (Proj. 25)
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkowania wieczystego (Proj. 26)
 16. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Paulina Sawa

 

Click to listen highlighted text!