Click to listen highlighted text!

Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

lut 13, 2024 | Aktualności

Związek Gmin Dolnej Odry ponownie informuje, że:

zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U z 2023r. poz. 1469 z późn.zm) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b (właściciele nieruchomości niezamieszkałych) obowiązani są do posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych z gminną jednostka organizacyjną lub przedsiębiorcą, który jest uprawniony do odbioru odpadów komunalnych oraz posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Aby wypełnić obowiązek określony w art. 6 ust. 1c ww. ustawy, postanowienia umowy muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych oraz odpowiednią częstotliwość odbioru zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1!

Jeżeli Państwa obecna umowa nie spełnia ww. wymagań, to znaczy nie obejmuje wszystkich frakcji selektywnych, tj. co najmniej:

– papier,

– szkło,

– tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, 

– bioodpady,

i / lub

odbiór odpadów nie jest wykonywany z minimalną częstotliwością określoną w regulaminie, tj.:

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

– frakcje selektywne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

to prosimy o niezwłoczną zmianę umowy i dostosowanie jej do wymogów prawa.  

Jeżeli firma, z którą macie państwo zawartą umowę nie może lub nie chce podpisać umowy na odbiór
i zagospodarowanie wszystkie ww. frakcji odpadów, z wymaganą częstotliwością, to zachęcamy do kontaktu ze Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o. o., która świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry.

Click to listen highlighted text!