Click to listen highlighted text!

GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LIPIANACH

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  ustawy z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Członkami Komisji są przedstawiciele Policji, Sądu, specjaliści z zakresu pedagogiki, terapii, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej, przeszkoleni w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Lipiany.

Skład Komisji:

  • Przewodnicząca: Anna Borys
  • Członkowie:
  • Monika Szokaluk
  • Krzysztof Maciej Socha
  • Edward Herezo
  • Marek Bruchajzer

 

Zakres działania Komisji

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: – wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej; · prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Lipian; · prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; · wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; · prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny; · podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz.218 ze zm). Przepisy prawne:· ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Lipianach.

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym: – dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: – przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią, – motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego, – kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu, – kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, – podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,

– kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne, – inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym
i problemem przemocy, – inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, – organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy: – inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, – inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, – poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży, – wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu: – prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, – podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami, – podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych, – prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie: – organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych, – prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach zbiera się na posiedzeniach plenarnych przynajmniej dwa razy w miesiącu.

Poza terminami obrad członkowie pozostają w stałym kontakcie telefonicznym.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:· przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; · postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy.

Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek
z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu; · wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych; · skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego; · przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego; · złożenie przez Komisję wniosku do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); · na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie. Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipiany wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach.(pliki do pobrania na stronie BIP w zakładce obsługa klienta/dokumenty, druki do pobrania).

Punkt konsultacyjny: Nieodpłatnie mogą Państwo skorzystać z pomocy terapeutów. Wizyta po wcześniejszym umówieniu się pod numerem 607 909 746 lub 502 774 164

Grupa wsparcia: członek Komisji, Pan Edward Herezo prowadzi grupę wsparcia. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 17.00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, im. A. Osieckiej w Lipianach. Trzeźwi /trzeźwiejący alkoholicy, osoby DDA, ofiary/sprawcy przemocy- każdy, to potrzebuje wsparcia może na nas liczyć.

Kontakt: Poprzez pracownika Urzędu Miejskiego w Lipianach (przewodnicząca):

(Anna Borys) tel. 790-205-196, 91 5641049/69 wew. 108 adres e-mail: gka.lipiany@onet.pl

Zapraszamy do śledzenia strony na portalu społecznościowym Facebook (Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Strona ma charakter informacyjno- profilaktyczny.

Adres:
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach,
ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany.

JESTEŚMY DLA PAŃSTWA!

Click to listen highlighted text!