herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest niedziela 29 marca 2020, dziś są imieniny: Wiktora i Eustachego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Przetarg

dodano: 2012-04-23 14:29:48

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

Nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 105 obręb 2 m. Lipiany o pow. 490 m2, położona przy ul. Okrzei, posiadająca księgę wieczystą o numerze SZ2T/00009743/3.

Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta Lipiany przy ul. Okrzei, nad jeziorem Wądół. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Układ komunikacji drogowej i dostęp do nieruchomości dobry.

Cena wywoławcza nieruchomości: 27.000,00 zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany funkcja terenu oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 5.400,00 zł słownie: pięć tysięcy czterysta złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2012 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 18 maja 2012 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadia należy wpłacićw kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, stosowne pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. 91 564 10 49, 564 10 69.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia