herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest piątek 14 sierpnia 2020, dziś są imieniny: Alfreda i Euzebiusza

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Przetarg ustny nieograniczony

dodano: 2013-06-19 14:31:50

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

Działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Okrzei w Lipianach oznaczona numerem 466/2 o pow. 892 m2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, KW SZ2T/0009748/8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 46.000,00 zł

słownie:czterdzieści sześć tysięcy złotych.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przedmiotowe działki znajdują się na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 43 (dec. z dnia 30.07.1955 r., znak KI.V.-O/22/55), w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Przyszły właściciel każdego z obiektów przyjmuje zobowiązanie użytkowania nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami.

 1. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach oraz prace ziemne wolno prowadzić tylko za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pod nadzorem archeologicznym (koszty nadzoru archeologicznego ponosi właściciel nieruchomości).
 2. Obowiązuje art. 5 ust. 2 (art. 61) ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
 3. W przypadku lokalizacji nowej zabudowy należy wypełnić warunki zawarte
  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipiany uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 30.01.2007 r. uchwałą nr V/24/2007.

 

Przetarg odbędzie się w dniu23 lipca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 9.200,00 zł

słownie:dziewięć tysięcy dwieście złotych.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacićw kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

 

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej –
w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 564 10 49, 564 10 69.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Mapka 1

Mapka 2

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia