herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, dziś są imieniny: Teodora i Innocentego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Przetargi ustne nieograniczone

dodano: 2013-06-19 13:36:34

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

1.

Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej
w Lipianach oznaczona numerem 39/7 o pow. 715 m2, KW numer SZ2T/00017676/1, pod zabudowę mieszkaniową, usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:38.000,00 zł

słownie:trzydzieści osiem tysięcy złotych.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej - 7.600,00 zł

słownie: siedem tysięcy sześćset złotych.

Dojazd do przedmiotowej działki zostanie zapewniony poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce nr 39/5 obręb 3 m. Lipiany.

 

Przetarg odbędzie się w dniu24 lipca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

2.

Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej
w Lipianach oznaczona numerem 39/8 o pow. 710 m2, KW numer SZ2T/00017676/1, pod zabudowę mieszkaniową, usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 38.000,00 zł

słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 7.600,00 zł

słownie: siedem tysięcy sześćset złotych.

Dojazd do przedmiotowej działki zostanie zapewniony poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce nr 39/5 obręb 3 m. Lipiany.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

3.

Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej
w Lipianach oznaczona numerem 39/9 o pow. 680 m2, KW numer SZ2T/00017676/1, pod zabudowę mieszkaniową, usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 36.000,00 zł

słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 7.200,00 zł

słownie: siedem tysięcy dwieście złotych.

Dojazd do przedmiotowej działki zostanie zapewniony poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce nr 39/5 obręb 3 m. Lipiany.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2013 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

___________________________________________________________________________

 

Teren, na którym znajdują się nieruchomości nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lipiany. Wg zapisów aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Lipiany nieruchomość znajduje się w strefie M3 określonej jako strefa zamieszkiwania, produkcji i usług wschodnia; w strefie tej ustala się utrzymanie m.in. funkcji terenu jako zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowej, techniczno-produkcyjnej, komunikacji samochodowej, infrastruktury technicznej.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

 

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

 

Wadium należy wpłacićw kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny zgłaszającego, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu złożenia zgłoszenia (dot. przedsiębiorców), dokumenty tożsamości osób reprezentujących – w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 564 10 49.

 

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Mapka 1

Mapka 2

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia