herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 21 stycznia 2020, dziś są imieniny: Agnieszki

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

OGŁOSZENIE

dodano: 2013-06-11 14:30:38

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

Działka niezabudowana położona w obrębie 1 m. Lipiany przy
ul. Makuszyńskiego w Lipianach oznaczona numerem 176/23 o pow. 822 m2 posiadająca księgę wieczystą o numerze SZ2T/00003764/4.

 

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej Miasta Lipiany, nad jeziorem Wądół,
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Makuszyńskiego. Od strony północnej przedmiotowa działka graniczy z działką nr 176/26 obręb 1 m. Lipiany, która obejmuje skarpę ze spadkiem w kierunku jeziora.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 18.500,00 zł

słownie:osiemnaście tysięcy pięćset złotych.

 

Do ceny nie zostanie doliczony podatek VAT z uwagi na to, że przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów posiada klasę gruntów oznaczoną jako RIVa oraz brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany działka położona jest na terenie określonym jako tereny zielone.

 

Przedmiotowa działka nie jest uzbrojona w urządzenia komunalne.

Układ komunikacji drogowej i dostęp do nieruchomości jest utrudniony. Dostęp
do nieruchomości możliwy będzie poprzez ustanowienie służebności gruntowych na działce
nr 176/26 obręb 1 m. Lipiany (stanowiącą skarpę), która umożliwi dojście do nieruchomości
z drogi (działka nr 89 obręb 1 m. Lipiany) biegnącej wzdłuż jeziora Wądół.

Przyszli nabywcy własnym staraniem i na własny koszt wykonają dojście do nieruchomości po skarpie, którą stanowi działka nr 176/26 obręb 1 m. Lipiany.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 3.700,00 zł

słownie:trzy tysiące siedemset złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2013 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 05 lipca 2013 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadia należy wpłacićw kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, stosowne pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 564 10 49, 564 10 69.

 

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

W załączniku mapka.

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia