herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 07 kwietnia 2020, dziś są imieniny: Donata i Rufina

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

OGŁOSZENIE

dodano: 2013-06-11 14:03:45

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

1.

Działka niezabudowana położona w obrębie Dębiec gm. Lipiany oznaczona numerem 92/2 o pow. 983 m2, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00030491/7, pod realizację budownictwa letniskowego, mieszkaniowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł

słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 7.000,00 zł

słownie: siedem tysięcy złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 05 lipca 2013 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

 

 

2.

Działka niezabudowana położona w obrębie Dębiec gm. Lipiany oznaczona numerem 92/3 o pow. 979 m2, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00030491/7, pod realizację budownictwa letniskowego, mieszkaniowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł

słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 7.000,00 zł

słownie: siedem tysięcy złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  11 lipca 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 05 lipca 2013 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

 

 

Dojazd do przedmiotowych nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 92/6 obręb Dębiec gm. Lipiany.

Działki nr 92/2 i 92/3 nie są uzbrojone w urządzenia komunalne. Sieć energetyczna
w zasięgu. Sieć wodociągowa stanowi własność właścicieli okolicznych działek i nie została przekazana gminie.

Najbliższa sieć wodociągowa, której właścicielem jest gmina znajduje się w drodze gruntowej przy zjeździe z drogi krajowej nr 3; w tym samym miejscu znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej.

W skład nieruchomości wchodzą grunty orne klasy RIVa.

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod budownictwo letniskowe, mieszkaniowe, uprawy polowe. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lipiany funkcja została zachowana.

 

Dla nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy decyzją Nr 15/2011 z dnia
15.04.2011 r. dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkami.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

 

Wadia należy wpłacićw kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

 

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej –
w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 564 10 49, 564 10 69.

 

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

W załączniku mapki:

- nr 1

-nr 2

-nr 3

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia