herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest środa 23 października 2019, dziś są imieniny: Teodora i Seweryna

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Puls Powiatu

Radio Plus Lipiany

ZAPROSZENIE

dodano: 2013-03-06 08:14:27

BURMISTRZ LIPIAN

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 83
obręb 3
m. Lipiany stanowiącej własność Gminy Lipiany

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym – stodołą o powierzchni użytkowej 170,75 m2, położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej w Lipianach oznaczona numerem 83 o pow. 0,0268 ha, dla której Sąd Rejonowy, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem SZ2T/00019914/6.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 21.000,00 zł słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych.

Zaliczka - 4.200,00 złsłownie: cztery tysiące dwieście złotych.

 

Na wartość ceny wywoławczej składa się wartość działki nr 83 – 10.400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych) oraz wartość budynku gospodarczego (stodoły) – 10.600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych).

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany działka położona na terenie oznaczonym symbolem KS – tereny obsługi komunikacji.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem rokowań zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone, które odbyły się w dniach 11 września 2012 r. i 27 listopada 2012 r. Przetargi z powodu braku oferentów zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniachnależy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach Plac Wolności 1 – pokój 18 do dnia
29 marca 2013 roku do godz. 15.00.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.    datę sporządzenia zgłoszenia,

3.    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

4.    określenie planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości,

5.    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

6.    aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny zgłaszającego, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu złożenia zgłoszenia (dot. przedsiębiorców),

7.    osoby reprezentujące przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo upoważniające do uczestnictwa w rokowaniach.

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki (oryginał do wglądu Komisji).

 

Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną Komisję w dniu 04 kwietnia 2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

 

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie określonej w niniejszym ogłoszeniu zaliczki w pieniądzu w terminie do dnia 29 marca 2013 r.(za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wpłacona zaliczka podlega:

-        zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,

-        zwrotowi pozostałym uczestnikom rokowań, którzy rokowań nie wygrają,

-        przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

 

Rokowania będą prowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów także prawo odwołania rokowań.

 

Ustalona z nabywcą cena nieruchomości podlega zapłacie w całości lub może zostać rozłożona na dwie raty roczne. Wierzytelność Gminy Lipiany w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP, podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

 

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

 

Do nabycia nieruchomości przez uczestnika zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Dodatkowych informacji o rokowaniach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (91) 564 10 49.

 

 

MAPKA

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia