herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 25 stycznia 2022, dziś są imieniny: Pawła i Miłosza

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Komunikat dla organizacji pozarządowych

dodano: 2022-01-12 09:03:41

Zwracamy uwagę na nowe obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane z udziałem środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Gminą Lipiany wynikające z przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, zwana dalej: „ustawą o dostępności”) jest systemowym zobowiązaniem podmiotów publicznych do zapewnienia dostępności.

 

Mając na uwadze powyższe organizacja pozarządowa samodzielnie powinna dopilnować przestrzegania przez siebie w/w przepisów prawa.

Dodatkowo w umowach zawieranych przez podmioty publiczne (w tym przez Gminę Lipiany) z  tzw. „trzecim sektorem” znajdą się postanowienia określające warunki służące zapewnianiu dostępności w zakresie realizacji tych zadań.

Oznacza to, że WSZYSTKIE działania realizowane ze środków publicznych, zlecane/powierzane do realizacji NGO powinny być realizowane z uwzględnieniem warunków dostępności, ale warunki te powinny być określone w umowach w sposób adekwatny do zakresu danego zadania (lub ewentualnie zamówienia).  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny dążyć w prowadzonej działalności do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności:

 • architektonicznej,
 • cyfrowej,
 • informacyjno-komunikacyjnej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy gdy podmiot realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.        
 
Art. 6 ww. ustawy określa zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i obejmują one:

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:
 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej
  w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym),
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
 1. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  1. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy
   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, tj. rozwiązań lub usług umożliwiających kontakt, w szczególności poprzez:
 1. korzystanie z poczty elektronicznej,
 2. przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
 3. komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
 4. przesyłanie faksów,
 5. strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

 1. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 1. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 1. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji
  z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

 
Obowiązek dostępu alternatywnego – w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami:

 1. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w przypadku, gdy podmiot nie jest w stanie,
  w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie opisanym w pkt 1 i 3, podmiot ma obowiązek zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, polegający w szczególności na:
 1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób;
 1. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, podmiot ma obowiązek zapewnić alternatywny sposób dostępu do tego elementu, który polega
  w szczególności na:
 1. zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. rozwiązań technicznych,
  w tym urządzeń teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzi programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
  a w szczególności poczty elektronicznej),    
   
 2. lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika,
  o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
  i innych środkach komunikowania się, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

 

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia