herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, dziś są imieniny: Teodora i Innocentego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 – 2023

dodano: 2020-01-10 12:32:53

Gmina Lipiany informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Lipianach o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 osoby na  ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie z zakresu spraw rodzinnych na kadencję 2020 – 2023.

Termin zgłaszania kandydatów – 10 lutego 2020 roku

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9.  radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Zgodnie z art. 162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,

Zgodnie z art. 162 § 7a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.. 

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać
w Urzędzie Miejskim w Lipianach, pok. 22 w godzinach urzędowania, tj. 700-1500. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.lipiany.pl. oraz na stronie BIP.

 

 

Wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną w miesiącu lutym 2020 r. przez  Radę Miejska w Lipianach  w głosowaniu tajnym.

 

Lipiany, dnia 10 stycznia 2020 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia