herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, dziś są imieniny: Teodora i Innocentego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

OGŁOSZENIE

dodano: 2019-04-29 12:54:13

 BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

Działka niezabudowana nr ewid. gr. 106/4 o pow. 1 548 m2 położona w obrębie
3 m. Lipiany przy ul. Myśliborskiej, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00019273/0, pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

67 800,00 zł słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych. 

Działka zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta Lipiany bezpośrednio przy
ul. Myśliborskiej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza, grunty rolne. Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 156. Kształt działki dość regularny. Działka obejmuje użytek Bp. Nieruchomość jest niezabudowana, uzbrojona w urządzenia komunalne (woda, kanalizacja, energia elektryczna).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 24 maja 2019 r.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z towarzyszeniem usług.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia/okazania znaków granicznych nieruchomości. W przypadku ewentualnej potrzeby przeprowadzenia prac geodezyjnych
w tym zakresie nabywca ustali warunki wznowienia/okazania z wybranym przez siebie geodetą. Wznowienie/okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym i faktycznym nabywanej nieruchomości i złoży przed komisją przetargową stosowne oświadczenie.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej – 13 560,00 zł słownie: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych.

Minimalne postąpienie (1% wartości w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) – 680,00 zł słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Reprezentowanie przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna - uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć stosowne pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od podpisania umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

Pozostałym uczestnikom każdego z przetargów wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym tut. urzędu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i wpisu w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 tj.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 564 10 49.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargach.

MAPA

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia