herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 25 stycznia 2020, dziś są imieniny: Pawła i Miłosza

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W GRUNCIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

dodano: 2018-08-08 23:25:09

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 16 przy ul. Górnej, o powierzchni użytkowej 24,90 m2, posiadający księgę wieczystą nr SZ2T/00009248/3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 2098.03.03 udziału 3/100 części w nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 406/2 obręb 2 m. Lipiany o powierzchni 626 m2, posiadającej księgę wieczystą nr SZ2T/00002444/8

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł

słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze w budynku wielorodzinnym dwu - klatkowym,
4 kondygnacyjnym, wolnostojącym. Budynek wyposażony jest w instalację: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe, c.o. etażowe. Budynek mieszkalny wykonany w technologii mieszanej.

Budynek usytuowany na działce o nr ewid. 406/2 obręb 2 m . Lipiany, o powierzchni 626 m2 w udziale 3/100 części, obejmuje użytek – B. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta w niedalekiej odległości od centrum miasta. W sąsiedztwie budynku znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa.

 

Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 24,90 m2.

Stan techniczny i funkcjonalny lokalu – zły, do kapitalnego remontu.

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Gminy Lipiany działka położona w strefie o ustaleniach – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia/okazania znaków granicznych nieruchomości. W przypadku ewentualnej potrzeby przeprowadzenia prac geodezyjnych
w tym zakresie nabywca ustali warunki wznowienia/okazania z wybranym przez siebie geodetą. Wznowienie/okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym i faktycznym nabywanej nieruchomości i złożenia przed komisją przetargową stosownego oświadczenia.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. kwota 8.000,00 zł

słownie: osiem tysięcy złotych.

 

Minimalne postąpienie (1% wartości w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) – 400,00 zł słownie: czterysta złotych

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Reprezentowanie przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna - uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć stosowne pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od podpisania umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym tut. urzędu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 564 10 49.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia