herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 26 maja 2020, dziś są imieniny: Filipa i Pauliny

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

dodano: 2018-08-08 22:46:06

Działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego, posiadająca księgę wieczystą 
nr SZ2T/00021128/6, pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 
45.200,00 zł słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych.


Działka zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta Lipiany bezpośrednio przy 
ul. Makuszyńskiego, w II linii zabudowy. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, przemysłowo - składowa. Dostęp do nieruchomości droga gminna – działka nr 180. Kształt działki dość regularny. Działka obejmuje użytek Bp. Nieruchomość jest niezabudowana, uzbrojona w urządzenia komunalne (woda, kanalizacja, energia elektryczna). 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

W zachodniej części działki przebiegają wyłączone z eksploatacji urządzenia wodne 
i kanalizacyjne. Wzdłuż granic nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz urządzenia kanalizacji sanitarnej w postaci trzech studni kanalizacyjnych połączonych kolektorem, wybudowanych ze środków finansowych Gminy Lipiany i stanowiących jej własność. Nabywca ustanowi  na rzecz Gminy Lipiany na czas nieoznaczony nieodpłatną służebność przesyłu obciążającą nieruchomość oznaczoną numerem 198/2 obręb 1 m. Lipiany polegającą na tym, że Gmina Lipiany jako właściciel sieci wodnej i kanalizacyjnej będzie uprawniona do jej używania, dokonywania remontów i modernizacji, każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem na nieruchomość w pasie niezbędnym do wykonania robót związanych 
z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz wszelkimi naprawami, remontami, jak też usuwaniem awarii sieci oraz na tym, że nabywca nie będzie dokonywał nasadzeń drzew 
i krzewów w ww. pasie. 
Przebieg służebności przesyłu został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia ciągłą linią koloru czerwonego – sieć wodna, ciągłą linią koloru zielonego – urządzenia kanalizacji sanitarnej.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej – 9.040,00 zł słownie: dziewięć tysięcy czterdzieści złotych.

Minimalne postąpienie (1% wartości w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) – 460,00 zł słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 11 kwietnia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.


2.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Funkcja terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia/okazania znaków granicznych nieruchomości. W przypadku ewentualnej potrzeby przeprowadzenia prac geodezyjnych 
w tym zakresie nabywca ustali warunki wznowienia/okazania z wybranym przez siebie geodetą. Wznowienie/okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym i faktycznym nabywanej nieruchomości oraz z treścią ogłoszenia i złoży przed komisją przetargową stosowne oświadczenie.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Reprezentowanie przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna - uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć stosowne pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od podpisania umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg. 

Pozostałym uczestnikom każdego z przetargów wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, 
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. 
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym tut. urzędu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i wpisu w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 tj.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 564 10 49.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując 
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargach.

 

zał. 1. Mapka działki nr ewid. 198/2 obręb 1 m. Lipiany

 

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia