herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest środa 20 lutego 2019, dziś są imieniny: Leona i Ludomiła

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Puls Powiatu

Radio Plus Lipiany

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

dodano: 2018-08-07 16:38:49

Nieruchomość położona w obrębie Jedlice gm. Lipiany obejmująca działkę gruntu o nr ewid. 282/5 o pow. 362,00 m2 posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00030687/8 oraz działkę gruntu o nr ewid. 289/3 o pow. 185,00 m2 posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00030496/2, zabudowane budynkiem stodoły o konstrukcji drewnianej w stanie ruiny, o pow. 164 m2. Część stodoły znajduje się na sąsiedniej działce o nr ewid. 282/6 obręb Jedlice gm. Lipiany

Cena wywoławcza nieruchomości:

7.800,00 zł słownie: siedem tysięcy osiemset złotych.

 

Przedmiotowe działki są zlokalizowane w miejscowości Jedlice, oddalonej ok. 5 km od Lipian, w bliskiej odległości od DW 156.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza, park
i grunty rolne.

Działki obejmują użytek Br – RIIIa grunty rolne zabudowane.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Teren na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany jako tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych.

Budynek w zabudowie zwartej – stodoła drewniana, ściany z desek, dach drewniany kryty papą. Posadzki betonowe. Budynek o powierzchni 164 m2, wybudowany ok. 1960 r. jest
w złym stanie technicznym – ściany zniszczone, dach przecieka.

Budynek określony jako w stanie ruiny.

Część budynku posadowiona na sąsiedniej działce gruntu o nr ewid. 282/6 obręb Jedlice gm. Lipiany.

Działki są uzbrojone w urządzenia komunalne – energia elektryczna, woda w zasięgu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej – 1.560,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiat złotych.

 

 

Minimalne postąpienie (1% wartości w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) – 78,00 zł słownie: siedemdziesiąt osiem złotych.

 

 

 

2.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia/okazania znaków granicznych nieruchomości. W przypadku ewentualnej potrzeby przeprowadzenia prac geodezyjnych
w tym zakresie nabywca ustali warunki wznowienia/okazania z wybranym przez siebie geodetą. Wznowienie/okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym i faktycznym nabywanej nieruchomości oraz z treścią ogłoszenia i złoży przed komisją przetargową stosowne oświadczenie.

 

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Reprezentowanie przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie oraz dokonania opłaty skarbowej.

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna - uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć stosowne pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od podpisania umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Pozostałym uczestnikom każdego z przetargów wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym tut. urzędu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i wpisu w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 tj.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 564 10 49.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargach.

 

zał. mapka z zaznaczonym obiektem na działkach nr ewid. 282/5 i 289/3 obręb Jedlice

 


Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia