herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest piątek 10 lipca 2020, dziś są imieniny: Filipa i Amelii

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

dodano: 2012-07-18 14:17:08

Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 86 obręb 2 m. Lipiany stanowiącej własność Gminy Lipian.

Działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym (hotelowo – gastronomicznym)
o powierzchni użytkowej 489,95 m2 i kubaturze 1.658 m3 oznaczona ewidencyjnie numerem 86 o pow. 2.267 m2 położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Lipowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ2T/00021107/3. Niegdyś w budynku mieściło się przedszkole, Dom Pomocy Społecznej, ostatnio użytkowany jako obiekt z przeznaczeniem na działalność hotelowo – pobytową i gastronomiczną.

Cena wywoławcza nieruchomości - 420.000,00 zł słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych.

Zaliczka – 42.000,00 złsłownie: czterdzieści dwa tysiące złotych.

Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego wynosi 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), na którą składa się wartość gruntu - 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) oraz wartość budynku – 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Zarządzeniem Burmistrza Nr 78/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. cena nieruchomości została obniżona do wysokości 420.000,00 zł(słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem rokowań zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone, które odbyły się w dniach 04 października 2011 r.
i 06 grudnia 2011 r. Przetargi z powodu braku oferentów zakończyły się wynikiem negatywnym. Rokowania na sprzedaż nieruchomości również nie wyłoniły nabywców.

Działka zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, po byłym przedszkolu, Domu Pomocy Społecznej, ostatnio użytkowanym jako obiekt z przeznaczeniem na działalność hotelowo- pobytową i gastronomiczną. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej,
1,5 kondygnacyjny, w części parterowy, nie podpiwniczony, z dachem jedno
i dwuspadowym.

W budynku na parterze znajdują się: sale, pomieszczenia socjalne, sanitariaty, pom. magazynowe, kotłownia, na poddaszu: pokoje, sanitariaty. Nad częściami parterowymi budynku znajdują się dwa tarasy.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany działka położona jest na terenie związanym z turystyką i rekreacją.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniachnależy składać w zamkniętej kopercie
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach Plac Wolności 1 – pokój 18 do dnia
17 sierpnia 2012 roku do godz. 15.00.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.    datę sporządzenia zgłoszenia,

3.    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

4.    określenie planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości,

5.    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

6.    aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny zgłaszającego, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu złożenia zgłoszenia (dot. przedsiębiorców),

7.    osoby reprezentujące przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo upoważniające do uczestnictwa w rokowaniach.

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki (oryginał do wglądu Komisji).

Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną Komisję w dniu 21 sierpnia 2012 roku
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie określonej w niniejszym ogłoszeniu zaliczki w gotówce w terminie do dnia 17 sierpnia 2012 r.(za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wpłacona zaliczka podlega:

-        zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,

-        zwrotowi pozostałym uczestnikom rokowań, którzy rokowań nie wygrają,

-        przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Rokowania będą prowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów także prawo odwołania rokowań.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena podlega zapłacie w całości lub może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Lipiany w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata, w wysokości nie niższej niż 40 % ceny wywoławczej, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz
z oprocentowaniem, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP, podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Do nabycia nieruchomości przez uczestnika zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowych informacji o rokowaniach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (91) 5641 049.

 

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia