herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest piątek 10 lipca 2020, dziś są imieniny: Filipa i Amelii

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

PRZETARG

dodano: 2012-06-13 10:53:14

Burmistrz Lipiany ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Lipiany.

1.

Działka niezabudowana położona w obrębie Dębiec gm. Lipiany oznaczona numerem 92/2 o pow. 983 m2, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00030491/7, pod realizację budownictwa letniskowego, mieszkaniowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł

słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 7.000,00 zł

słownie: siedem tysięcy złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 13 lipca 2012 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

2

Działka niezabudowana położona w obrębie Dębiec gm. Lipiany oznaczona numerem 92/3 o pow. 979 m2, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00030491/7, pod realizację budownictwa letniskowego, mieszkaniowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł

słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 7.000,00 zł

słownie: siedem tysięcy złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  17 lipca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 13 lipca 2012 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Dojazd do przedmiotowych nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 92/6 obręb Dębiec gm. Lipiany.

Działki nr 92/2 i 92/3 nie są uzbrojone w urządzenia komunalne. Sieć energetyczna
w zasięgu. Sieć wodociągowa stanowi własność właścicieli okolicznych działek i nie została przekazana gminie.

Najbliższa sieć wodociągowa, której właścicielem jest gmina znajduje się w drodze gruntowej przy zjeździe z drogi krajowej nr 3; w tym samym miejscu znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej.

W skład nieruchomości wchodzą grunty orne klasy RIVa.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod budownictwo letniskowe, mieszkaniowe, uprawy polowe. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lipiany funkcja została zachowana.

Dla nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy decyzją Nr 15/2011 z dnia
15.04.2011 r. dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkami.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Wadia należy wpłacićw kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Lipianach).

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

 

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy .

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej –
w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, tel. (91) 5641 049, 5641 069.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując
o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

  

 

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia